INFOLINIA: 24 364 70 00

Slide background

Badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy (pakiet I)

Nasza oferta obejmuje sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi. Wykonujemy pełen zakres badań diagnostycznych i konsultacji lekarskich wymaganych obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym:

  • badania wstępne, okresowe i kontrolne przewidziane w Kodeksie Pracy,
  • orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie,
  • ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy i nauki,
  • czynne poradnictwo w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
  • szczepienia ochronne, niezbędne w związku z wykonywaną pracą,
  • badania umożliwiające wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami badania i konsultacje realizujemy na podstawie umów zawieranych z pracodawcami.

Podstawowe akty prawne regulujące profilaktyczną opiekę medyczną nad pracownikami:

  • Kodeks pracy (Dział X).
  • Ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr. z 2014 r. poz. 1184 z późn. zm.)
  • Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2018 r. poz 151 z dnia 5 grudnia 2008 r.)
  • Rozporządzenie MZiOS w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.)

Facebook

YouTube